dimarts, 23 de març de 2010

Nou Taller de Talla de Fusta * Nuevo Taller de Talla * Wood Carving Workshop
Taller de Talla de Fusta


A l'Escola ja està montat l'espai on desenvoluparem el Taller de Fusta. L'hem intal·lat en l'aula d'escultura a on alguns companys continuaran amb el modelat d'argila. Pel moment, ja tenim un autèntic banc de fuster, recuperat d'un altre espai de l'escola. Poc a poc anirem mostran els procesos de talla i les obres realitzades.

Taller de Talla


A la Escuela ya está instalado el espacio donde desarrollaremos el Taller de Talla de Madera. Lo hemos montado en el aula de escultura donde algunos compañeros seguirán trabajando el modelado de arcilla. De momento ya tenemos un auténtico banco de carpintero, recuperado de otro espacio de la escuela. Poco a poco iremos mostrando los procesos de talla y las obras realizadas.

Wood Carving Workshop


The School already installed the space where we expand the wood carving workshop. We've assembled the sculpture in the classroom where some peers will continue to work modeling clay. For now we have a real workbench, recovered from another school space. Little by little we will be showing the class processes and work performed.