dissabte, 11 de setembre de 2010

12 Provocacions en l'art ** 12 Provocaciones en el arte
1913


KAZIMIR MALEVICH


Amb este "Quadrat negre sobre fons blanc", inaugura el moviment suprematista, que intenta reduir la pintura a elements geomètrics i monocromàtics. Esta obra fou el principi de tot.

Con "Cuadrado negro sobre fondo blanco", inaugura el movimiento suprematista, que intenta reducir la pintura a elementos geométricos y monocromáticos. Esta obra fue el principio del escándalo.

With "black on white square," opens supremacist movement, which seeks to reduce painting to geometric features and monochromatic. This work was the beginning of the scandal.


1917


MARCELL DUCHAMP


Marcell Duchamp va enviar, en 1917 i baix el pseudònim de R.Mutt, este urinari al Va salar de la Societat d'Artistes Indepenents de Nova York, del que ell mateix era jurat. No la van acceptar, el que va provocar la seva renúncia.

M.Duchamp envió, en 1917 y bajo el seudónimo de R.Mutt, esta pieza al Salón de la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva york, del que era jurado. No la aceptaron, lo que provocó su renuncia.

M. Duchamp sent in 1917 under the pseudonym R. Mutt, this piece at Salon Society of Independent Artists in New York, which was sworn. Not accepted, prompting his resignation.


1927


RENE MAGRITTE


El pintor surrealista belga, molt influenciat pel corrent dadaista, va iniciar la seva sèrie "La traïció dels Imatges" amb este llenç "Açò no és una pipa".

El pintor surrealista belga, muy influenciado por la corriente dadaísta, inicia su serie La Traición de las Imágenes con el lienzo "Esto no es una pipa".

The Belgian surrealist painter, greatly influenced by the Dadaist stream, begins his series The Treason of the Images with the painting "This is not a pipe."1929
LUIS BUÑUEL - SALVADOR DALÍ


El cineasta filma Un Chien Andalou. Encara que els surrealistes no qüestionen els suports tradicionals, els seus temes i l'apropiació de l'oníric e irracional, els converteix en un repulsiu artístic per a la crítica i el públic.

El cineasta filma Un Perro Andaluz. Aunque los surrealistas no cuestionan los soportes tradicionales, sus temas y la apropiación de lo onírico y lo irracional, los convierte en un revulsivo artístico para la crítica y el público.

The filmmaker films Un Chien Andalou. While the Surrealists not question the traditional media, themes and appropriation of dreams and the irrational, the art becomes a shock to critics and the public.


1937PABLO PICASSO


El malagueny pinta l'important Guernica per al pabelló d'Espanya en l'Exposició Internacional celebrada en Paris en 1937, pensat com un crít a favor de la República Espanyola.

El malagueño pinta su célebre Guernica para el Pabellón de España en la Exposición Internacional celebrada en París en 1937, pensado como un grito a favor de la República Española.

The Malaga painted his famous Guernica for the Pavilion of Spain at the International Exhibition held in Paris in 1937, intended as a cry for the Spanish Republic.1961PIERO MANZONI


Per a denunciar la frivolitat del mercat artístic, este italià va fabricar 90 llaunes que contenen 30 grams dels seus excrements per cada una. La Caram Gallery ha comprat una d'elles per 35.000€.

Para denunciar la frivolidad del mercado artístico, este italiano fabrica 90 latas que contienen sus excrementos. La Tate gallery ha comprado una por 35.000€.

To report the frivolity of the art market, this Italian made 90 cans containing their droppings. The Tate gallery has bought a € 35,000.


1963


ANDY WARHOL


La gran figura del moviment pop filma Sleep. L'aparent banalitat d'este i altres treballs seus, com els sèries dels pots Campell's oculta una critica irònica a la seva època.

La gran figura del movimiento pop filma Sleep. La aparente banalidad de éste y otros trabajos suyos, como las series de repeticiones, oculta una crítica irónica a su época.

The great figure of the pop movement Sleep films. The apparent banality of this and his other works, like the series of repetitions, concealed an ironic critique of his time.1969


JANNIS KOUNELLIS


Figura emblemàtica de l'art Povera, un grup italià de finals dels 60 amb l'esperit del maig francés, Jannis Kounellis realitza una instal·lació en la Galeria Attico de Roma en la que utilitza 12 cavalls vius.

Figura emblemática de Arte Povera, un grupo italiano de finales de los 60 con el espíritu del mayo francés, Jannis Kounellis realiza una instalación en la Galería Attico de roma en la que utiliza 12 caballos vivos.

Emblematic figure of Arte Povera, an Italian group of the late 60s with the spirit of the French May, Jannis Kounellis perform an installation in Gallery Attico of Rome in which uses 12 live horses.1979


STELIOS ARCADIUS


L'austrialià Stelios Arcadius, conegut com Stelarc, passa tres dies en una galeria de Tòquio entre dos taules de fusta entre estaques, amb la boca i els parpalls cosits amb agulla quirúrgica.

El australiano Stelios Arcadius, conocido como Stelarc, pasa tres días en una galería de Tokio atrapado entre dos tablas y estacas, con la boca y los párpados cosidos con hilo quirúrgico.

Stelios Australian Arcadius, known as Stelarc, spends three days in a Tokyo gallery caught between two planks and poles, mouth and eyelids stitched with surgical thread.1985


DAMIEN HIRST


Hirst aconseguix el Premon Turner per "Mare i fill dividits". L'obra consisteix en dos gàbies rectangulars acristallades que contenen una vaca i un vedell suspesos en una solució de formol.

Hirst consigue el Premio Turner por "Madre e hijo divididos". La obra consiste en sendas urnas rectangulares acristaladas que contienen un vaca y un ternero suspendidos en una solución de formol.

Hirst achieved the Turner Prize for "Mother and child divided." The work consists of paths rectangular glass urns containing a cow and a calf suspended in formaldehyde solution.2002


GÜNTHER VON HAGENS


Dos milions de persones visiten "Móns corporals", de Günther Von Hagens, un metge que plastinitza cadàvers reals per a compondré amb ells escultures.

Dos millones de personas visitan Mundos Corporales, de Günther von Hagens, un médico que "plastiniza" cadáveres reales para componer con ellos esculturas.

Two million people visit Body Worlds, Gunther von Hagens, a physician who "dissected" real bodies to compose with them sculptures.


2003


Estos hermanos son los enfant terrible del arte moderno. Al último Premio Turner presentaron un montaje de dos muñecas junto con unos cuerpos mutilados colgados de un árbol y mordidos por gusanos.

Estos germans sotàs els enfants terribles de l'art modern. A l'ultim Premon Turner van presentar un muntatge de dues nets junt a cóssos mutilats penjolls d'un arbre i mossegats per cucs i aranyes.

These brothers are the enfant terrible of modern art. The Turner Prize last presented a montage of two dolls along with a mutilated bodies hung from a tree and bitten by worms.