dilluns, 24 d’agost de 2009

Informació; Introducció a l'Escola de Belles Arts....Section B, Drawing and Painting (adults over 14 years)
*


Section A, Visual Expression (6-14)


L'Escola municipal de Belles Arts, continua la seva tasca docent com a centre de formació i de divulgació de la cultura de les arts plàstiques. En la seva funció de canalitzar les vocacions plàstiques en l'àrea específica de Belles Arts de l'alumnat que assisteix al centre, s'ofereix una programació actual, viva i de plantejaments artístics plurals, i que any rere any, partint d'experiències (vivències) dels cursos anteriors, va evolucionant, perfeccionant-se i adequant-se a les tendències del panorama artístic de la societat actual, respectant i canalitzant les inquietuds i les distintes personalitats de l'alumnat tan divers que hi ha al centre.

L'alumne, en una primera fase, estudia els materials i la seva utilització en el camp artístic i s'expressa en llenguatges tradicionals, per a posteriorment anar investigant en el camp de la creativitat i elegir entre les seves diferents opcions i alternatives artístiques de formes i textures dins del camp de l'immens univers de la imaginació i els nous llenguatges plàstics
Els treballs que es mostren al Blog permeten acostar-nos a aquests diferents llenguatges pictòrics, de corrents figuratius, abstracció e investigacions estructurals, en una sèrie de propostes de solucions a problemes plàstics de caràcter expressionista, gestuals i conceptuals. És una mostra variada, d'acord amb la pluralitat de l'alumnat que assisteix al centre.

**
INFORMACIÓN; Introducción a la Escuela de Bellas Artes


La Escuela Municipal de Bellas Artes, continúa su tarea docente como centro de formación y de divulgación de la cultura de las artes plásticas. En su función de canalizar las vocaciones plásticas en la área específica de Bellas Artes del alumnado que asiste en el centro, se ofrece una programación actual, viva y de planteamientos artísticos plurales, y que año tras año, partiendo de experiencias (vivencias) de los cursos anteriores, va evolucionando, perfeccionándose y adecuándose a las tendencias del panorama artístico de la sociedad actual, respetando y canalizando las inquietudes y las distintas personalidades del alumnado que existen en el centro.
El alumno, en una primera fase, estudia los materiales y su utilización en el campo artístico y se expresa en lenguajes tradicionales, para posteriormente continuar investigando en el campo de la creatividad, y elegir entre sus diferentes opciones y alternativas artísticas de formas y texturas dentro del campo del universo de la imaginación y los nuevos lenguajes plásticos
Los trabajos que se muestran en este Blog no permiten acercarnos a estos diferentes lenguajes pictóricos, de corrientes figurativas, abstracción e investigaciones estructurales, en una serie de propuestas de soluciones a problemas plásticos de carácter expresionista, gestuales y conceptuales. Es una muestra variada, de acuerdo con la pluralidad del alumnado que asiste en el centro.

**
INFORMATION; Introduction to the School of Fine Arts


The Municipal School of Fine Arts, continues its task of teaching as a training and dissemination of the culture of the arts. In its role of channeling vocations Plastics in specific area of Fine Arts students attending the center, offers a current schedule, lively and varied artistic approaches, and year after year, building on experiences (experiences) of the previous courses, will evolve, be refined and adapted to the trends of the art scene of today's society, respecting and channeling the concerns and students' different personalities that exist in the center.... to continue using the Google Translate...


1 comentari:

Alex ha dit...

Molt be, el blog continua funcionant fins i tot en agost!!! Molt bé!!!