dijous, 14 de maig de 2009

Xilografia -Investigació-


Xilografia "a fil"/ Xilografía "al hilo" / Xylography "thread"

Xilografia "a testa"/ Xilografía "a testa"/ Xylography "a test"
La xilografia (del grec xylón, fusta; i grafé, inscripció) és una tècnica d'impressió amb planxa de fusta. El text i/o la imatge desitjada es talla a mà amb un cisell o burí en la fusta. S'utilitza habitualment una sola matriu (anomenada també tac) per a cada pàgina. A continuació s'impregna amb tinta i pressionant-la contra un suport (com el paper) s'obté la impressió del relleu.
Les fustes més adequades per a realitzar-la són la de boix, la de cirerer o la de perera. Altres fustes menys dures, com les d'auró i roure, no són adequades per a la xilografia.
Hi ha dos tipus de xilografia en funció de com es realitze el gravat en la fusta:
*Xilografia "al fil": la superfície de gravat està tallada en paral·lel a les fibres del tronc. Este mètode és propens a l'aparició de nucs i fibres irregulars amb el conseqüent problema per a la impressió. (fotos 1, 2, 3)
*Xilografia "a testa": la cara és perpendicular a les fibres. (fotos 4 i 5)

----------------------------------
La Xilografía -Investigación-

La xilografía (del griego xylón, madera; y grafé, inscripción) es una técnica de impresión con plancha de madera. El texto y/o la imagen deseada se talla a mano con un cincel o buril en la madera. Se utiliza habitualmente una sola matriz (llamada también taco) para cada página. A continuación se impregna con tinta y presionándola contra un soporte (como el papel) se obtiene la impresión del relieve.
Las maderas más adecuadas para realizarla son la de boj, la de cerezo o la de peral. Otras maderas menos duras, como las de arce y roble, no son adecuadas para la xilografía.
Existen dos tipos de xilografía en función de como se realice el grabado en la madera:
*Xilografía "al hilo": la superficie de grabado está cortada en paralelo a las fibras del tronco. Este método es propenso a la aparición de nudos y fibras irregulares con el consecuente problema para la impresión. (fotos 1, 2, 3)
*Xilografía "a testa": la cara es perpendicular a las fibras. (fotos 4 y 5)
--------------------------------
Xylography -investigation-

Xylography (from Greek XYLON, wood, and Graf, registration) is a technique of printing with wooden planks. The text and / or the desired image is carved by hand with a chisel or chisel into the wood. It used a single parent (also known as Taco) for each page. Below is impregnated with ink and pressed against a support (like paper) gives the impression of relief. The woods are better suited to do the boxwood, the cherry or pear. Other less hard woods such as maple and oak are not suitable for the woodcut. There are two types of xilografía depending on how they perform in the wood engraving:
*Xylography "thread" means the area of engraving is cut parallel to the fibers of the trunk. This method is prone to the appearance of knots and irregular fibers with consequent problems for printing.
*Xylography "a test": the face is perpendicular to the fibers.

4 comentaris:

Alex ha dit...

Estem preparant una clase-demostració de talla en fusta per a poder fer un grupet el curs que vé d'escultura en fusta.

Fernando ha dit...

JO m'apuntaria a eixa classe demostració....a fer talla en fusta

Bea ha dit...

Jo també !!!!

Bea ha dit...

eixa xilografia, quan va ser??