dissabte, 29 d’agost del 2009

Informació; Viatges Culturals

Información-Information

Viajes Culturales-Culturals Trips

Els viatges també formen part de l'oferta cultural i divulgativa que ofereix l'Escola de Belles Arts. Normalment són viatges a grans exposicions itinerants i a museus de gran prestigi nacional. Aquests viatges són organitzats per la recentment fundada Associació Belles Arts Alcoi, formada per alumnes, exalumnes, etc...i el que pretén és fomentar les activitats culturals de tot tipus. Aquests viatges van des de les exposicions d'art més acadèmic i tradicional fins a les mostres més contemporànies i avantguardistes. Amb els viatges és complementa així, la formació cultural de l'Escola, que ajuda a l'alumne interessat a compendre el voltant cultural del passat i present.


Aquests últims anys els viatges que l'associació ha organitzat varen ser per a veure la important retrospectiva de Modigliani en el Museu Thyssen-Bornemisza i la Casa-Estudi de Joaquí Sorolla. L'últim viatge, realitzat aquest hivern va ser organitzat per a veure l'exposició del pintor contemporani Francis Bacon al Museu Nacional del Prado. Tot un goig.Los viajes también forman parte de la oferta cultural y divulgativa que ofrece la Escuela de Bellas Artes. Normalmente son viajes para ver grandes exposiciones itinerantes o museos de gran prestigio nacional. Estos viajes están organizados por la recientemente fundada, Asociación Bellas Artes Alcoi, formada por alumnos, exalumnos, etc...y que lo que pretende es fomentar las actividades de ámbito cultural. Estos viajes van desde las exposiciones más académicas y tradicionalistas hasta las muestras más contemporáneas y vanguardistas. Con estos viajes se complementa de este modo, la formación cultural de la Escuela.Los últimos viajes que ha organizado la asociación Bellas Artes han sido recibidos con gran éxito. Uno de los cuales fue para visitar la exposición de Modigliani "Modigliani y su Tiempo" en el Museo Thyssen-Bornemisza y la Casa-Estudio de Joaquín Sorolla. El último viaje realizado este invierno fue para ver la gran retreospectiva de pintor contemporáneo Francis Bacon en el Museo del Prado. Una vivencia única.*

The trips are also part of the cultural and informative offered at the School of Fine Arts. Usually they are trips to see major exhibitions and museums of great national prestige. These trips are organized by the newly founded Alcoi Fine Arts Association, formed by students, alumni, etc ... and it is intended to promote cultural activities of all kinds. These trips range from the more academic art exhibitions and traditional to the more contemporary and avant-garde. With these trips is complemented in this way, the cultural education of the school, and who thus help students interested in understanding the cultural environment of art, between the past i present.


In recent years trips organized association were performed to see the major retrospective of Modigliani "Modigliani and His Time" at the Museo Thyssen-Bornemisza Museum and the Casa Estudio de Joaquín Sorolla. The last trip was organized made this winter to see the exhibition of contemporary painter Bacon Francios the Museo Nacional del Prado. A unique experience.


*


Alguns alumnes vam aprofitar el viatge per a fer una visita a altres exposicions i centres culturals, la visita al Caixa Forum Madrid va ser una visita obligada.Agunos alumnos aprobechamos para ver otras exposiciones y centros culturales, entre ellos hicímos una visita al Caixa Forum de Madrid.
dijous, 27 d’agost del 2009

Informació; Teòriques de Història de l'Art

A l'Escola Municipal de Belles Arts d'Alcoi també hi ha espai per a les classes teòriques d'Història de l'Art.
**
En la Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoi también hay espacio para las clases teóricas de Historia del Arte.
**
In the Municipal School of Fine Arts Alcoi there is also space for lectures in Art History.
Amb aquestes classes de teòriques donem suport a la part pràctica de tot el curs. Aquesta part és de vital importància per a entendre els darrers moviments artístics, els seus conceptes i la llarga trajectòria de l'art en la humanitat.
**
Con estas clases teóricas se pretende dar refuerzo a la parte páctica de todo el curso. Esta parte es de vital importancia para entender los últimos movimientos artísticos, sus conceptos y la larga trayectoria del arte en la humanidad.
**
These lectures are intended to strengthen the practical part of the course. This part is crucial for understanding recent art movements, its concepts and the long history of art in mankind.

Els documentals i pel·lícules dels grans pintors també són presents en les projeccions de l'Escola.

**

Los documentales y películas de los grandes pintores también están presentes en las proyecciones de la Escuela.

**

The documentaries and films of the great painters are also present in the projections of the School.


dimecres, 26 d’agost del 2009

Informació; Pintura a l'Aire Lliure...Una de les activitats de l'Escola Municipal de Belles Arts és eixir a l'exterior per a pintar el paisatge urbà d'Alcoi.
**
Una de las actividades de la Escuela Municipal de Bellas Artes es salir al exterior para pintar el paisaje urbano de Alcoi y sus alrededores.
**
One of the activities of the Municipal School of Fine Arts is going outside to paint the urban landscape of Alcoy and its surroundings.El nucli antic d'Alcoi és hereu de l'urbanisme que es va desenvolupar durant la segona meitat del segle XIX i el principi del segle XX. Tot i que els seus carrers i cases poden estar condicionats per actuacions anteriors, l'aspecte actual deriva directament del de la ciutat pionera de la revolució industrial espanyola. El centre urbà d'Alcoi és únic, i el voltant de l'Escola també, ja que estem enclavats en mitg del centre històric, junt al parc "La Glorieta", tot un verger al cor d'Alcoi. Per aquesta raó, quan arriba el bon temps, marxem amb els caballets a l'esquena... i a pintar.
El núcleo antiguo de Alcoi es heredero del urbanismo que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX y el principio del siglo XX. Todo y que sus calles y casas pueden estar acondicionados por actuaciones anteriores, el aspecto actual deriva directamente del de la ciudad pionera de la revolución industrial española. El centro urbano de Alcoi es único, y el alrededor de la Escuela también, ya que estamos enclavados en medio del centro histórico, junto en el parque "La Glorieta", todo un vergel al corazón de Alcoi. Por esta razón, cuando llega el buen tiempo, marchamos con los caballetes a la espalda... y a pintar.
The old center of town planning is heir Alcoi that developed during the second half of the nineteenth and early twentieth century. All and its streets and houses can be arranged for their behavior, the present aspect stems directly from the pioneer city of the Spanish industrial revolution. The center of Alcoy is unique, and around the school also, as we are nestled amidst the historic center, next to the park "La Glorieta" an entire orchard in the heart of Alcoy. For this reason, when the warm weather arrives, we march with the racks at the back ... and to paint.Els més xicotets també es traslladen al parc de La Glorieta per a pintar el paisatge, els ànecs, els coloms...

**
Los más pequeños también se trasladan al parque La glorieta para pintar el paisaje, los patos, las palomas...
**
Younger also move the park's gazebo to paint the landscape, ducks, pigeons ...

**


També solem utilitzar la petita terrassa de l'Escola per a pintar les muntanyes, el casc antic, i demés motius paisagistics.También solemos utilizar la pequeña terraza de la Escuela para pintar las montañas, el casco antiguo, y demás motivos paisajísticos.

**

Also we usually use the small terrace of the school to paint mountains, old town, and other landscape motifs.


dilluns, 24 d’agost del 2009

Informació; Introducció a l'Escola de Belles Arts....Section B, Drawing and Painting (adults over 14 years)
*


Section A, Visual Expression (6-14)


L'Escola municipal de Belles Arts, continua la seva tasca docent com a centre de formació i de divulgació de la cultura de les arts plàstiques. En la seva funció de canalitzar les vocacions plàstiques en l'àrea específica de Belles Arts de l'alumnat que assisteix al centre, s'ofereix una programació actual, viva i de plantejaments artístics plurals, i que any rere any, partint d'experiències (vivències) dels cursos anteriors, va evolucionant, perfeccionant-se i adequant-se a les tendències del panorama artístic de la societat actual, respectant i canalitzant les inquietuds i les distintes personalitats de l'alumnat tan divers que hi ha al centre.

L'alumne, en una primera fase, estudia els materials i la seva utilització en el camp artístic i s'expressa en llenguatges tradicionals, per a posteriorment anar investigant en el camp de la creativitat i elegir entre les seves diferents opcions i alternatives artístiques de formes i textures dins del camp de l'immens univers de la imaginació i els nous llenguatges plàstics
Els treballs que es mostren al Blog permeten acostar-nos a aquests diferents llenguatges pictòrics, de corrents figuratius, abstracció e investigacions estructurals, en una sèrie de propostes de solucions a problemes plàstics de caràcter expressionista, gestuals i conceptuals. És una mostra variada, d'acord amb la pluralitat de l'alumnat que assisteix al centre.

**
INFORMACIÓN; Introducción a la Escuela de Bellas Artes


La Escuela Municipal de Bellas Artes, continúa su tarea docente como centro de formación y de divulgación de la cultura de las artes plásticas. En su función de canalizar las vocaciones plásticas en la área específica de Bellas Artes del alumnado que asiste en el centro, se ofrece una programación actual, viva y de planteamientos artísticos plurales, y que año tras año, partiendo de experiencias (vivencias) de los cursos anteriores, va evolucionando, perfeccionándose y adecuándose a las tendencias del panorama artístico de la sociedad actual, respetando y canalizando las inquietudes y las distintas personalidades del alumnado que existen en el centro.
El alumno, en una primera fase, estudia los materiales y su utilización en el campo artístico y se expresa en lenguajes tradicionales, para posteriormente continuar investigando en el campo de la creatividad, y elegir entre sus diferentes opciones y alternativas artísticas de formas y texturas dentro del campo del universo de la imaginación y los nuevos lenguajes plásticos
Los trabajos que se muestran en este Blog no permiten acercarnos a estos diferentes lenguajes pictóricos, de corrientes figurativas, abstracción e investigaciones estructurales, en una serie de propuestas de soluciones a problemas plásticos de carácter expresionista, gestuales y conceptuales. Es una muestra variada, de acuerdo con la pluralidad del alumnado que asiste en el centro.

**
INFORMATION; Introduction to the School of Fine Arts


The Municipal School of Fine Arts, continues its task of teaching as a training and dissemination of the culture of the arts. In its role of channeling vocations Plastics in specific area of Fine Arts students attending the center, offers a current schedule, lively and varied artistic approaches, and year after year, building on experiences (experiences) of the previous courses, will evolve, be refined and adapted to the trends of the art scene of today's society, respecting and channeling the concerns and students' different personalities that exist in the center.... to continue using the Google Translate...


diumenge, 23 d’agost del 2009

Informació; Expressió Plàstica (menors de 14 anys)
INFORMACIÓ; Expressió Plàstica (menors de 14 anys)

"Pintar com els pintors del Renaixement em va portar uns anys, pintar com els xiquets em va portar tota una vida" Pablo Picasso
Amb l'inici de la Preinscripció i matrícula del següent curs 2009-2010, anem a mostrar tots els dies una petita mostra de totes les activitats que es realitzen a l'Escola Municipal de Belles Arts d'Alcoi. Aquestes activitat ens mostraran amb tot luxe de detalls, les diverses disciplines que s'impartixen en les dos seccions de la nostra Escola. Per una banda, mostrarem treballs de la Secció Plàstica (xiquets i xiquetes menors de 14 anys) i per l'altra banda, de la Secció de Dibuix i Pintura, de la qual ja podem gaudir d'un gran contingut en aquest Blog. Tota aquesta informació va dirigida a futurs alumnes, pares i posibles interessats en les nostres activitats.
*


Tots portem un xiquet dins, el xiquet que vam ser i al que, amb el pas del temps, ocultem en algun lloc del cor. Però eixe xiquet segueix ací, sense lligams, sense convecionalismes, ni aprenentatges, ni deduccions.

El xiquet té la clau de la creació, té tan recent la seva pròpia, que la seva contaminació és practicament nul·la. No és gens fàcil pintar la por, l'alegria, el fred, la soletat....
Ací queda una gavella de gent xicoteta que s'enfronta a si mateixa amb la valentia i la frescor que els majors, sense dibte, tenim oblidades.

Carlos Merchán -Professor del Centre.
---------------------------------------

INFORMACIÓN; Expresión Plástica (menores de 14 años)"Pintar como los pintores del Renacimiento me llevó unos años, pintar como los niños me llevó toda una vida" Pablo PicassoCon el inicio de la Preinscripción y matrícula del siguiente curso 2009-2010, vamos a mostrar todos los días una pequeña muestra de todas las actividades que se realizan en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoi. Estas actividad nos mostrarán con todo lujo de detalles, las diversas disciplinas que se imparten en las dos secciones de nuestra Escuela. Principalmente, mostraremos trabajos de la Sección Plástica (niños y niñas menores de 14 años) y por otro lado, de la Sección de Dibujo y Pintura, de la que ya podemos disfrutar de un grande contenido en este Blog. Toda esta información va dirigida a futuros alumnos, padres y posibles interesados en nuestras actividades.
*
Todos llevamos un niño dentro, el niño que fuimos y al que, con el devenir del tiempo, ocultamos en algún lugar del corazón. Pero ese niño sigue ahí, sin ataduras, sin convencionalismos, ni aprendizajes, ni deducciones.
El niño tiene la llave de la creación, tiene tan reciente la suya propia, que su "contaminación" es practicamente nula.
No es nada fácil pintar el miedo, la alegría, el frío, la soledad...
Aquí queda una gavilla de gente pequeña que se enfrenta a sí misma con la valentía y la frescura que los mayores, sin duda, tenemos olvidadas.

Carlos Merchán-Profesor del Centro.

------------------------------------

INFORMATION; Expresión Plástica (under 14 years)


"Painting and painters of the Renaissance took me a few years to paint like children took me a whole life" Pablo Picasso.With the start of pre-registration and registration number of the following year 2009-2010, we will show every day a small sample of all activities in the School of Fine Arts Alcoi. This activity will show in detail the various disciplines that are taught in both sections of our School. Mainly, we will work in Section Plastic (children under 14 years) and on the other hand, the Section of Painting and Drawing, of which we can enjoy a great content in this Blog. All this information is aimed at prospective students, parents and possibly interested in our activities.
*El Modelat amb argila també és una de les activitats del centre. Tots els anys realitzen un gran Betlem per a l'Ajuntament.
----------------------------
El Modelado en arcilla es otra de las muchas actividades del centro. Todos los años realizan un gran Belen para el Ayuntamiento.
---------------------------------
Modeling clay is another of the many activities. Each year do a great omen for the municipality.
Les Titelles també pasen per les mans de nostre jòvens aprenents d'art.
-----------------------
Las marionetas también pasan por las manos de nuestros jóvenes artistas.
---------------------
Las marionetas también pasan por las manos de nuestros jóvenes artistas.