diumenge, 31 de maig del 2009

Punta Seca damunt de plàstic
El gravat a punta seca és un tècnica semblant a la del gravat al burí. L'artista dibuixa la imatge sobre una làmina de zinc o de coure, sense tractar, utilitzant un instrument que pareix un llapis, generalment amb punta de diamant. A mesura que es va fent la incisió es va produint un solc, alçant a un costat i a l'altre una espècie de suaus crestes de metall anomenades "rebarbes" o "rebaves". Estes rebarbes retenen certa quantitat de tinta i donen al traç de la punta seca un aspecte ric i vellutat. Dos de les nostres alumnes, s'han enganxat al gravat, un mitjà de creació que desconeixien. Luisa i Mercedes han anat investigant sobre suports alternatius, com el metacrilato, dels quals estan obtenint molt bons resultats. Ací teniu una serie d'animals realitzada per Luisa (fotos 1,2,3 i 4), i una vista del torreó de Santa Faz realitzat per Mercedes.
-----------------------------------
Punta Seca sobre plástico

El grabado a punta seca es un técnica similar a la del grabado al buril. El artista dibuja la imagen sobre una lámina de zinc o de cobre, sin tratar, utilizando un instrumento que parece un lápiz, generalmente con punta de diamante. A medida que se va haciendo la incisión se va produciendo un surco, levantando a ambos lados una especie de suaves crestas de metal llamadas "rebarbas" o "rebabas". Estas rebarbas retienen cierta cantidad de tinta y dan al trazo de la punta seca un aspecto rico y aterciopelado. Dos de nuestras alumnas, se han enganchado al grabado, un medio de creación que desconocían. Luisa y Mercedes han estado investigando sobre soportes alternativos, como el metacrilato, de los cuales están obteniendo muy buenos resultados. Aquí teneis una serie de animales realizada por Luisa (fotos 1,2,3 i 4), i una vista del torreón de Santa Faz realizado por Mercedes.
-------------------------------------
Drypoint on plastic
A drypoint engraving is a technique similar to that of the burin engraving. The artist draws the image on a sheet of zinc or copper, without trying, using an instrument that looks like a pen, usually with diamond tip. As is becoming the incision will produce a row, raising both sides to a kind of soft metal ridges called "deburring" or "burr". These deburring retain a certain amount of ink onto the line of drypoint a rich and velvety. Two of our students have been coupled to the engraving, half of that building were unaware. Louise and Mercedes have been researching on alternative media, such as methacrylate, of which are getting very good results. Here is a series of animals made by Luisa (photos 1,2,3 and 4), i keep a view of Santa Faz by Mercedes.

dissabte, 30 de maig del 2009

Esplendor Burgués

Els últims anys del segle XIX i primers del segle XX van deixar a Alcoi un variat catàleg de mostres arquitectòniques de l'estil modernista. Edificis que es van alçar al solc de l'anomenat stilnouveau', senya de la burgesia industrial local, a la manera que també es va desenvolupar -encara que amb major força- a Catalunya. Aquest desenvolupament va propiciar una gran expanció de les arts (pintura, escultura, arquitectura, arts gràfiques, etc...), dels que es conserven gran quantitat. Ací tenim alguns exemples, com el vestíbul principal del Monte Piedad-amb els dos grans llenços de Laporta-(fotos 1 i 2), l'interior de la Casa del Pavo decorat amb frescos de Fernando cabrera (foto 3), i el la Biblioteca Modernista del Cercle Industrial, també decorat per Fernando Cabrera (fotos 4 i 5).
--------------------------------------
Esplendor Burgués

Los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX dejaron en Alcoi un variado catálogo de muestras arquitectónicas del estilo modernista. Edificios que se alzaron al surco del renombrado stilnouveau', seña de la burguesía industrial local, a la manera que también se desarrolló -aunque con mayor fuerza- a Catalunya. Este desarrollo propició una grande expansión de las artes (pintura, escultura, arquitectura, artes gráficas, etc...), de los que se conservan grande cantidad. Aquí tenemos algunos ejemplos, como el vestíbulo principal del Monte Piedad-con los dos grandes lienzos de Laporta-(fotos 1 y 2), el interior de la Casa del Pavo decorado con frescos de Fernando Cabrera (foto 3), y la la Biblioteca Modernista del Círculo Industrial, también decorado por Fernando Cabrera (fotos 4 y 5).
-----------------------------
Bourgeois splendor
The last years of the nineteenth and early twentieth century left a rich catalog of Alcoi samples of Art Nouveau architecture. Buildings to be raised at the renowned groove stil 'nouveau', sign of the local industrial bourgeoisie, the way that was also developed, albeit with greater force-a Catalunya. This development led to a big expansion of the arts (painting, sculpture, architecture, graphic arts, etc. ...), which are preserved in large quantities. Here are some examples, like the main lobby of Monte Piedad, with the two large canvases by Laporta-(photos 1 and 2), inside the Casa del Pavo decorated with frescoes by Fernando Cabrera (photo 3), and the Library Modernist Industrial Circle, also decorated by Fernando Cabrera (photos 4 and 5).

divendres, 29 de maig del 2009

Piero Manzoni

L'any 1961 l'artista Piero Manzoni va envasar els seus excrements en noranta llandes de trenta grams cada una. Va vendre eixes llandes al preu oficial del gram de l'or en eixe moment. Hui eixos recipients es troben als més importants museus del món: MOMA, Centre Georges Pompidou, Tate Gallery... Abans d'això Manzoni ja havia jugat amb la idea de qué és una obra d'art: Al 1950 havia fet escultures unflables amb "aire de Manzoni"dins. També va crear un monstre mecànic mogut amb energia solar, de la mateixa manera que va deixar l'emprenta dels seus dits a uns quant ous durs que es podien menjar a la seua exposició. Va nomenar a Umberto Eco obra d'art viva. Així que em pregunte qué és allò que anomenem Art? Que és un artísta? Per que la gent compra art?
----------------------------------
En 1961 el artista Piero Manzoni envasó sus excrementos en noventa latas de treinta gramos cada una. Vendió esas latas al precio oficial del oro en ese momento . Hoy esos recipientes se encuentran en los mas importantes museos del mundo: MOMA, Centro Georges Pompidou, Tate Gallery...
Antes de eso Manzoni ya habia jugado con la idea de qué es una obra de arte:
En 1950 habia hecho esculturas hinchables con "aire de Manzoni" dentro. También creó un monstruo mecánico movido con energia solar, de la misma manera que dejó la huella de sus dedos en unos cuantos huevos duros que se podian comer en su exposición. Nombró a Umberto Eco obra de arte viva.
Así que me pregunto ¿Que es eso que llamamos arte?¿Que es un artísta?¿Por que la gente compra arte?dijous, 28 de maig del 2009

Cambio de cargos


Ayer dia 27 de Mayo de 2009, a las 19:00h. los alumnos, junto con el profesor, tuvimos una asamblea, en la cual se trataron varios temas. Nuestras metas para el curso que viene es realizar distintas actividades culturales, que la Asociacion empiece a rodar, que los antiguos alumnos tengan la posibilidad de seguir siendo parte de la asociacion y no pierdan el vinculo con la escuela, tambien como no... se trató el tema de la cena, y entre todos estos temas...el cambio de vocalias y de presidencia.
El cargo de presidencia pasó de manos de Gabriel Guillem, a Alejandro Barber.

Fotografia del cambio de presidencia

dimarts, 26 de maig del 2009

Nova Decoració


Poc a poc anem decorant les parets amb les pintures dels alumnes. Fa ja dues setmanes, amb prou dificultad vam aconseguir penjar el mural de l'Angel del Silènci a l'entrada de l'escola.
----------------------------------
Poco a poco vamos decorando las paredes con pinturas de los alumnos. Hace ya dos semanas, con bastante dificultad, conseguimos colocar el mural del Angel del Silencio en la entrada de la escuela.

Bodegons

Els bodegons sovint adornen l'interior de les tombes de l'Antic Egipte. Es creia que els objectes relacionats amb el menjar i altres articles representats allí, es farien reals en l'altra vida i disponibles perquè els morts els usaren. Les pintures sobre gerres de l'Antiga Grècia també demostren gran habilitat al representar objectes quotidians i animals. Bodegons semblants, més simples decorativament, però amb perspectiva realista, s'han trobat igualment en pintures murals de l'Antiga Roma i en mosaics del sòl a Pompeia, Herculano i la Vil·la Boscoreale, incloent el motiu posteriorment tan familiar d'un bol de cristall amb fruites. Ací tenim a un dels nostres alumnes, Juan luis, amb dos dels seus bodegons, un a carbó compost i l'altre a óleo.
----------------------------------

Bodegones
Los bodegones a menudo adornan el interior de las tumbas del Antiguo Egipto. Se creía que los objetos relacionados con la comida y otros artículos representados allí, se harían reales en la otra vida y disponibles para que los muertos los usaran. Las pinturas sobre jarras de la Antigua grecia también demuestran gran habilidad al representar objetos cotidianos y animales. Bodegones parecidos, más simples decorativamente, pero con perspectiva realista, se han encontrado igualmente en pinturas murales de la Antigua Roma y en mosaicos del suelo en Pompeya, Herculano y la Villa Boscoreale, incluyendo el motivo posteriormente tan familiar de un bol de cristal con frutas. Aquí tenemos a uno de nuestros alumnos, Juan Luis, con dos de sus bodegones, uno realizado con carbón compuesto y el otro con óleo.
------------------------------
Still Lifes
The still lifes often adorn the interior of the tombs of Ancient Egypt. It was believed that the objects associated with food and other items represented there, they would in real life and the other for the dead to the use. The paintings on mugs of Ancient Greece also showed great ability to represent everyday objects and animals. Bars appear, simpler decoratively, but realistically, it is also found in wall paintings of ancient Rome and floor mosaics in Pompeii, Herculaneum and the Villa Boscoreale, including such familiar ground after a glass bowl with fruit . Here we have one of our students, Juan Luis, with its two bars, a compound made with coal and the other with oil.

dilluns, 25 de maig del 2009

Cementeri d'Alcoi
El cementeri de Sant Antoni Abad situat en la carretera a la Font Roja, en el terme municipal d'Alcoi (província d'Alacant, Espanya) va ser construït en el segle XIX amb projecte de l'enginyer Enrique Vilaplana Juliá.
Es tracta d'un cementeri que presenta una tipologia poc habitual ja que compta amb galeries subterrànies perimetrales semblants a catacumbes amb nínxols als costats, ben ventilades i amb il·luminació natural. Així mateix, es planteja en el seu conjunt com una ciutat dels morts, seguint prototips academicistes del segle XIX.
Les galeries estan construïdes en pedra i formades per arcs diafragma. Conta també amb patis on se situen sepultures de terra i panteons d'estils neogòtic i modernista, on destaquen les escultures de les tombes familiars de Gisbert i Carbonell o la del pintor Cabrera, així com el Panteó d'Alcoians il·lustres.
-------------------------------------------
Cementerio de Alcoy

El cementerio de San Antonio Abad situado en la carretera a la Font Roja, en el término municipal de Alcoy (Provincia de Alicante, España) fue construido en el siglo XIX con proyecto del ingeniero Enrique Vilaplana Juliá.
Se trata de un cementerio que presenta una tipología poco habitual ya que cuenta con galerías subterráneas perimetrales semejantes a catacumbas con nichos a los lados, bien ventiladas y con iluminación natural. Así mismo, se plantea en su conjunto como una ciudad de los muertos, siguiendo prototipos academicistas del siglo XIX.
Las galerías están construidas en piedra y formadas por arcos diafragma. Cuenta también con patios donde se sitúan sepulturas de tierra y panteones de estilos neogótico y modernista, donde destacan las esculturas de las tumbas familiares de Gisbert y Carbonell o la del pintor Cabrera, así como el Panteón de Alcoyanos Ilustres.
--------------------------------
Cementery of Alcoy
The cemetery of San Antonio Abad on the road to the Font Roja, in the municipality of Alcoy (Alicante Province, Spain) was built in the nineteenth century with the project engineer Enrique Juliá Vilaplana. This is a cemetery that has a rare type which has a similar perimeter underground catacombs with niches on either side, and well ventilated with natural lighting. It arises as a whole as a city of the dead, according to nineteenth-century academic prototypes. The galleries are built of stone and arches formed by diaphragm. It also has patios where graves are located on land and vaults of Gothic and modernist styles, which include the sculptures of the tombs of relatives and Gisbert Carbonell Cabrera or the painter, as well as the Pantheon of Illustrious Alcoyanos.

dijous, 21 de maig del 2009

L'Angel del silenci

Fa ja un any els alumnes de l'Escola Municipal de Belles Arts vam anar a pintar al Cementeri d'Alcoi. Per a tots nosaltres va ser tota una sorpressa descobrir les obres d'art, les escultures que adornen moltes de les tombes. El resultat d'aquella experiència va ser l'obra col·lectiva que vam pintar sobre tablero de DM amb pintura plàstica a partir dels dibuixos que vam fer sobre l'escultura "L'angel del silenci" obra de l'escultor Ridaura, de començ del segle XX per al mausoleu del pintor Fernando Cabrera i la seua familia. Ara hem decidit penjar eixe mural a l'entrada de l'Escola.
-------------------------------
Hace ya un año, los alumnos de la Escuela Municipal de Bellas Artes fuimos a pintar al Cementerio de Alcoy. Para todos nosotros fué toda una sorpresa descubrir las obras de arte, las esculturas que adornan muchas tumbas. El resultado de esa experiencia fue la obra colectiva que pintamos sobre tablero de DM con pintura plástica, a partir de los dibujos que hicimos sobre la escultura "El angel del silencio" obra del escultor Ridaura, a inicios del siglo XX para el mausoleo del pintor Fernando Cabrera y su familia. Ahora hemos decidido colgar ese mural en la entrada de la escuela.


La premsa es va fer ressó de la noticia:
La prensa se hizo eco de la noticia:

Diari Pàgina 26

L'Escola Municipal de Belles Arts «pren» el cementeri d'Alcoi


Image No és habitual trobar-se un grup d'artistes en un cementeri, o aprenents d'artistes. Amb el bloc o amb qualsevol tipus de suport vàlid, proven a captar les figures, els relleus o els detalls d'aquest espai on descansen els difunts. El cementeri d'Alcoi té unes característiques que el fan especial. Un exemple el trobem en les criptes subterrànies. Cada dia que l'oratge ho ha permés, els alumnes de totes les edats han treballat de valent. Els professors Emili Blanes i Vanessa Palacios consideren que en el cementeri hi ha bones escultures figuratives que es poden aprofitar com a models per a l'Escola. La figura que sens dubte ha despertat més interés ha estat l'«Angel del silenci», de l'escultor Lorenzo Ridaura, per la gran bellesa del marbre, la suavitat i majestuositat de les formes i línies modernistes. Com que no disposaven de sesions molts llargues, només un parell d'hores cada dia, els alumnes han treballat amb carbó o llapis compost.

Com podeu observar el procés presenta algunes dificultads:
Como podeis observar, el proceso presenta algunas dificultades:

dimecres, 20 de maig del 2009

Pintant i pintantUna de les activitats més habituals a l'Escola Municipal de belles Arts d'Alcoi és el dibuix de bodegons. És una bona forma de treballar el dibuix i els problemes de la llum, el color i les proporcions
-------------------------------
Una de las actividades mas habituales en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoy es el dibujo de bodegones. Es una buena forma de trabajar el dibujo y los problemas de la luz, el color y las proporciones.

dimarts, 19 de maig del 2009

Al aire lliure
Ja arriba el bons temps i la calor, i per això alguns alumnes aprofiten per a pintar des del terrat de l'escola de Belles Arts, el paisatge dels jardíns de la Glorieta i de les nostres muntanyes

-------------------------------

Ya llega el buen tiempo y el calor y por eso algunos alumnos aprovechan para pintar desde la terraza de la escuela de Bellas Artes el paisage de los jardines de la Glorieta y de nuestras montañas .dilluns, 18 de maig del 2009

Xilografia


Els alumnes del taller de gravat continuen experimentant amb noves técniques i soports. Maria Luisa està provant fer xilografia utilitzant fusta de conglomerat, per investigar amb les textures que permet obtenir aquest material.

-------------------------------

Los alumnos del taller de grabado continuan experimentando con nuevas técnicas y soportes. Maria Luisa está probando hacer xilografia utilizando madera de conglomerado, para investigar con las texturas que permite obtener este material.

diumenge, 17 de maig del 2009

Pintures Rupestres "La Sarga"


La Sarga és més coneguda per les pintures rupestres que es troben en les Coves situades junt amb el denominat Mas de la Cova o Masia de la Cova. En estos abrics, es van descobrir en 1951 les Pintures Rupestres de la Sarga que actualment es troben en una zona Vallada per a la seua protecció (s'ha de concertar la visita amb el Museu d'Arqueologia d'Alcoi). En elles s'aprecien les figures d'antics caçadors, animals, entre altres figures geomètriques.
Les pintures, en bon estat de conservació, van ser declarades per l'Assemblea General de la UNESCO Patrimoni de la Humanitat el 19 de desembre de 1998. En la dita declaració es van incloure la totalitat de les manifestacions d'art rupestre prehistòric de l'arc mediterrani de la Península Ibèrica. Esta declaració va ser favorable a la Sarga al considerar que es tractava d'un jaciment d'excepció. Les seues pintures figuratives epipaleolíticas de l'Art Llevantí (10.000-6.500 anys abans del present); les seues pintures abstractes neolítiques de l'anomenat Art Esquemàtic (6.500-3.500 anys abans del present) i la seua tendència local, l'Art Macroesquemàtic, conformen les expressions més importants de l'etapa postpaleolítica de l'arc mediterrani. Ara hi ha excursions per a coneixer el jaciment arqueològic en les denominades "Portes Obertes".

-------------------------------

Pinturas Rupestres "La Sarga"


La Sarga es más conocida por las pinturas rupestres que se hallan en las cuevas situadas junto al denominado Mas de la Cova o Masía de la Cueva. En estos abrigos, se descubrieron en 1951 las Pinturas Rupestres de la Sarga que actualmente se encuentran en una zona vallada para su protección (se debe concertar la visita con el Museo de Arqueología de Alcoy). En ellas se aprecian las figuras de antiguos cazadores, animales, entre otras figuras geométricas.
Las pinturas, en buen estado de conservación, fueron declaradas por la Asamblea General de la Unesco Patrimonio de la Humanidad el 19 de Diciembre de 1998. En dicha declaración se incluyeron la totalidad de las manifestaciones de arte rupestre prehistórico del arco mediterráneo de la Península Ibérica. Esta declaración fue favorable a la Sarga al considerar que se trataba de un yacimiento de excepción. Sus pinturas figurativas epipaleolíticas del Arte Levantino (10.000-6.500 años antes del presente); sus pinturas abstractas neolíticas del llamado Arte Esquemático (6.500-3.500 años antes del presente) y su tendencia local, el Arte Macroesquemático, conforman las expresiones más importantes de la etapa postpaleolítica del arco mediterráneo. Ahora hay excursiones para conocer el yacimiento arqueológico en las llamadas "puertas abiertas".

dissabte, 16 de maig del 2009

muchas gracias !!!!!!

Muchas gracias !!
Es todo un placer, recibir visitas de gente de otros paises
Esto nos demuestra, que la cultura no entiende de fronteras..

Thank you very much !!!
A pleasure is everything to receive visits of people of other countries
This demostrates to us that the culture does not understand of borders.....

(We requested excuses by the translation to the English.)


谢谢
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
Muchas gracias
Obrigado muito muito
Merci beaucoup
Большое спасибо

Pequeño homenaje a Antonio Gisbert


Antonio Gisbert Pérez (Alcoy, 1835 - París, 1902), pintor español de temática histórica, en la época de transición entre el romanticismo y el realismo.
Estudió en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y posteriormente, en Roma y París.
Representa una tendencia pictórica de la segunda mitad del
siglo XIX: la pintura de grandes acontecimientos en relación con la historia de cada país. Es la "pintura de historia" o "realismo retrospectivo", pues pretende representar con realismo hechos del pasado histórico nacional.
En España representa los ideales
liberales. María de Molina presentando a su hijo a las Cortes de Valladolid, 1863. Antonio Gisbert Pérez. Óleo sobre lienzo. 3,11 x 3,77 m. Representa el momento en que la Reina Dª Mª de Molina pone al Rey Niño D. Fernando IV bajo la salvaguardia de la lealtad castellana en las Cortes que convocó en Valladolid en 1295. Es éste uno de los dos grandes cuadros que fueron encargados por el Congreso de los Diputados para decorar el testero del Salón de Sesiones
Los Comuneros de Castilla, Padilla, Bravo y Maldonado en el Patíbulo. Antonio Gisbert Pérez, 1860. Óleo sobre lienzo. 2,55 x 3,65 m. Colección del Congreso de los Diputados. Madrid. Gisbert con esta obra consigue la primera medalla de la Exposición Nacional de 1860. Espléndida pintura de historia en la que se puede observar, en las diferentes posturas de sus protagonistas, un tratamiento secuencial de la narración de la ejecución de los comuneros que se levantaron en armas en Villalar el 24 de abril de 1521. Historia. La revuelta y guerra de las Comunidades de Castilla fue un levantamiento contra la corona que tuvo lugar entre 1520 y 1521, protagonizado por las ciudades del interior de la Corona de Castilla. En esta obra revela sus cualidades figurativas y expresivas, acusando un cierto efectismo.


El dia 31 de octubre,de 2007 con motivo de la inauguración del Museo del Prado de Madrid. Todos lo medios de comunicación utilizaron la misma imagen: la comitiva oficial, en pose solemne, visitando la exposición El siglo XIX en el Prado. En el centro de todas la imágines figuran los Reyes de España, el príncipe de Asturias, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa Díaz.Y como fondo uniforme de todos estos posados, la monumental obra; Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga (1888), del pintor alcoyano Antoni Gisbert Pérez.Resulta cuanto menos curioso el uso de la obra de Gisbert para tan magno acontecimiento. Porque sí, efectivamente, se puede aducir que esta obra ha ocupado desde siempre un lugar muy destacado en el Casón del Buen Retiro y sí, efectivamente también, el propio Antoni Gisbert fue precisamente el primer director del Prado moderno, y por todo ello –y sumando su indudable valía artística- bien se merece un homenaje de estas características. Pero esto no debe impedirnos apreciar el sutil juego de intenciones que tanto la Moncloa como la Zarzuela han querido hacernos llegar.
Porque no debemos olvidar que Antoni Gisbert fue uno de los máximos exponentes intelectuales de los ideales liberales del siglo XIX, en clara confrontación ideológica y estética con otros pintores famosos de la época, como su rival conservador José Casado del Alisal o como el gran retratista Federico de Madrazo Küntz, que fue director del mismo museo, pero durante las épocas absolutistas, depuesto precisamente en 1868, después de la revolución liberal conocida como La Gloriosa, para ceder el cargo a Gisbert (hecho que a éste último le causó la enemistad de otro grande de la pintura, Marià Fortuny Marsal, yerno de Madrazo), en el momento que las Colecciones Reales pasaron a ser de propiedad pública, naciendo así el Prado tal y como lo conocemos.Ni tampoco podemos obviar la cruda temática del cuadro tan profusamente reproducido: el momento del fusilamiento del militar liberal y ex capitán general de València durante el Trienio Liberal, José María Torrijos (1791-1831) y de sus compañeros, una fría madrugada del 1 de diciembre de 1831, traicionados cuando intentaban rebelarse contra la monarquía absoluta de Fernando VII, precisamente antecesor directo del actual rey de España, Juan Carlos I, a quien vemos posando sonriente ante las víctimas de su tatarabuelo.