dimecres, 26 de maig del 2010

Relleu en color. Relieve en color

Tradicionalment moltes talles estaven pintades. Des de l'edat mitjana, fins hui en dia moltíssimes escultures i relleus en fusta han estat policromats. En aquest cas Ricard ha utilitzat el color per fer resaltar més el relleu i per a diferenciar fons i figura.

Tradicionalmente muchas tallas estaban pintadas. Desde la edad media hasta hoy en dia muchisimas esculturas y relieves en madera han sido policromadas. En este caso Ricard ha utilizado el color para resaltar mas el relive y para diferenciar mejor fondo y figura.

diumenge, 23 de maig del 2010

Relleu en fusta * Relieve en madera


Vissió del relleu en procés.
El relleu és la tècnica escultòrica en què les formes modelades o tallades ressalten respecte a un entorn pla. A diferència de les escultures d'embalum redó (que s'esculpixen reproduint el seu relleu o profunditat natural), els relleus estan integrats en un mur, generalment, o en cas de ser art mobiliar, al suport que els emmarca.
Els relleus són molt comuns, particularment, com a decoració exterior dels edificis monumentals, com els temples. El fris de l'orde corinti se sol decorar amb baixos relleus, mentres que l'alt relleu pot veure's en els frontons de temples clàssics, com el Partenó.
Els relleus poden usar-se per a representar una escena aïllada o ser part d'una seqüència narrativa. A pesar de les limitacions tècniques que imposa la disminució de la tercera dimensió que els és pròpia, el detall amb què s'esculpixen pot arribar fins a mostrar els detalls de la musculatura. En aquest cas us mostrem el procés d'un relleu amb talla de fusta. La nostra alumna Mercedes s'està encarregant de que sigua fidel a l'original.

El relieve es la técnica escultórica en la que las formas modeladas o talladas resaltan respecto a un entorno plano. A diferencia de las esculturas de bulto redondo (que se esculpen reproduciendo su relieve o profundidad natural), los relieves están integrados en un muro, generalmente, o en caso de ser arte mobiliar, al soporte que los enmarca.Los relieves son muy comunes, particularmente, como decoración exterior de los edificios monumentales, como los templos. El friso del orden corintio se suele decorar con bajorrelieves, mientras que el altorrelieve puede verse en los frontones de templos clásicos, como el Partenón.Los relieves pueden usarse para representar una escena aislada o ser parte de una secuencia narrativa. A pesar de las limitaciones técnicas que impone la disminución de la tercera dimensión que les es propia, el detalle con el que se esculpen puede llegar hasta mostrar los detalles de la musculatura.Un detall del relleu


dissabte, 22 de maig del 2010

Teoría del Color

En l'art de la pintura, el disseny gràfic, la fotografia, la impremta i en la televisió, la teoria del color és un grup de regles bàsiques en la mescla de colors per a aconseguir l'efecte desitjat combinant colors de llum o pigment. La llum blanca es pot produir combinant el roig, el verd i el blau, mentres que combinant pigments cien, magenta i groc es produïx el color neutre. Tot açò i molt més, es va mostrar en la classe teòrica que la nostra professora Carmina va realitzar la passada setmana.

***


En el arte de la pintura, el diseño gráfico, la fotografía, la imprenta y en la televisión, la teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado combinando colores de luz o pigmento. La luz blanca se puede producir combinando el rojo, el verde y el azul, mientras que combinando pigmentos cian, magenta y amarillo se produce el color neutro. Todo esto y mucho más, se explico en la clase teórica que nuestra profesor a Carmina, realizó la pasada semana.diumenge, 16 de maig del 2010

Viatge a Conca * Viaje a Cuenca * Trip to Cuenca

Estem organitzant un viatge per a visitar el Museu d'Art Abstracte de Conca i el seu voltant cultural. El viatge está previst per al dissabte 5 de Juny de 2010. Tothom és pot inscriure, tant alumnes de l'Escola com els que no ho són. Serà un viatge d'un dia, anada i tornada. per a informar-se podeu cridar a l'Escola en horari de vespre de 18:00 fins 21:00, o enviar un correu electrònic a bellesartsalcoi@hotmail.com . Gràcies.
***
Estamos organizando un viaje para visitar el Mueso de arte Abstracto de Cuenca y su entorno cultural. El viaje está previsto que se realice el Sábado día 5 de Junio de 2010. Todos los que lo deseen se pueden inscribir, tanto alumnos de la Escuela como los que no lo son. Será un viaje de un día, de ida i vuelta. Para informarse podéis llamar a la Escuela en horario de tarde desde las 18:00 hasta las 21:00, o enviar un correo electrónico a bellesartsalcoi@hotmail.com . Gracias.
El Museu d'Art Abstracte de Conca * El Museo de Arte Abstracto de Cuenca
” En julio de 1966 se abría al público el Museo de Arte Abstracto Español, en el que se exhibían pinturas y escultura, reunidas por el pintor y mecenas Fernando Zóbel, de autores españoles de la llamada generación abstracta de los años 50 y 60, a las que posteriormente se fueron incorporando obras de creadores más jóvenes…”


En 1961 Fernando Zóbel va començar a buscar la ubicació adequada per a un museu d'art abstracte, i al juny de 1963 el seu amic, l'artista de conca Gustavo Torner li va suggerir per a això l'emplaçament de les Casas Penjades de Conca, on efectivament es va obrir al públic el Museu d'Art Abstracte Espanyol l'1 de juliol de 1966; la propietat de l'edifici és de l'Ajuntament de Conca, que el va llogar per un import simbòlic. Es fa necessària una restauració de l'edifici, la qual és duta a terme pels arquitectes municipals Fernando Barja i Francisco Lleó Meler.
Va ser també fonamental la col·laboració de l'artista Gerardo Roda, que va passar a ser conservador de l'entitat, copresidida per Zóbel i Torner. Inicialment s'exposaven una dotzena d'escultures i un centenar de quadros que Fernando Zóbel havia anat reunint amb anterioritat, si bé no s'exposaven sinó un poc menys de la mitat, amb la intenció d'aplicar sempre una lenta rotació dels fons. La selecció de les obres no va ser realitzada a l'atzar, sinó buscant la qualitat i no la quantitat i sense pretendre formar una representació exhaustiva d'artistes abstractes espanyols. «La selecció s'ha realitzat moltes vegades —Declarava el seu creador— Amb el consell i l'ajuda de l'autor; i per a evitar el pes de falsos compromisos, el Museu s'ha oposat sempre a rebre regal d'obres».
En 1978 es va procedir a una ampliació (dirigida per Fernando Barja, un dels arquitectes que va fer la reforma inicial de l'edifici), amb la qual cosa el 28 de novembre d'eixe any es produïx la reinauguració del Museu. Dos anys després, en 1980, la Fundació Juan March es va fer càrrec dels fons i la seua gestió, per donació de Fernando Zóbel, qui també va entregar més de 3.500 llibres especialitzats. L'actual gestora, la Fundació Juan March, ha continuat ampliant els fons, de manera que ara són més d'1.500 les obres que pertanyen als fons del Museu, de les quals 515 són pintures o escultures. Des de 1994, i com resultat d'una sèrie de millores i ampliacions, el Museu compta amb una sala específica per a exposicions temporals.
Després d'haver sigut objecte de diverses ampliacions i millores, des de 1994 el Museu compta amb una nova sala per a mostres temporals que complementen l'exposició permanent del Museu. Des que la Fundació Juan March es va fer càrrec del mateix, una mitjana anual de 40.000 persones el visiten.

***

En 1961 Fernando Zóbel comenzó a buscar la ubicación adecuada para un museo de arte abstracto, y en junio de 1963 su amigo, el artista conquense Gustavo Torner le sugirió para ello el emplazamiento de las Casas Colgadas de Cuenca, donde efectivamente se abrió al público el Museo de Arte Abstracto Español el 1 de julio de 1966; la propiedad del edificio es del Ayuntamiento de Cuenca, que lo alquiló por un importe simbólico. Se hace necesaria una restauración del edificio, la cual es llevada a cabo por los arquitectos municipales Fernando Barja y Francisco León Meler.
Fue también fundamental la colaboración del artista
Gerardo Rueda, que pasó a ser conservador de la entidad, copresidida por Zóbel y Torner. Inicialmente se exponían una docena de esculturas y un centenar de cuadros que Fernando Zóbel había ido reuniendo con anterioridad, si bien no se exponían sino algo menos de la mitad, con la intención de aplicar siempre una lenta rotación de los fondos. La selección de las obras no fue realizada al azar, sino buscando la calidad y no la cantidad y sin pretender formar una representación exhaustiva de artistas abstractos españoles. «La selección se ha realizado muchas veces —declaraba su creador— con el consejo y la ayuda del autor; y para evitar el peso de falsos compromisos, el Museo se ha opuesto siempre a recibir regalo de obras».
En
1978 se procedió a una ampliación (dirigida por Fernando Barja, uno de los arquitectos que hizo la reforma inicial del edificio), con lo que el 28 de noviembre de ese año se produce la reinauguración del Museo. Dos años después, en 1980, la Fundación Juan March se hizo cargo de los fondos y su gestión, por donación de Fernando Zóbel, quien también entregó más de 3.500 libros especializados. La actual gestora, la Fundación Juan March, ha continuado ampliando los fondos, de modo que ahora son más de 1.500 las obras que pertenecen a los fondos del Museo, de las cuales 515 son pinturas o esculturas. Desde 1994, y como resultado de una serie de mejoras y ampliaciones, el Museo cuenta con una sala específica para exposiciones temporales.
Tras haber sido objeto de varias ampliaciones y mejoras, desde 1994 el Museo cuenta con una nueva sala para muestras temporales que complementan la exposición permanente del Museo. Desde que la Fundación Juan March se hizo cargo del mismo, una media anual de 40.000 personas lo visitan.

dissabte, 15 de maig del 2010

Bodegó en Talla de Fusta * Bodegón en Talla de Madera
Ací els mostrem un dels treballs filalitzats de Talla de Fusta. Va ser un dels primers motius que varen realitzar, un petit bodegó. Aquest perteneix a la nostra companyera Pilar.

**
Aquí les mostramos uno de los trabajos realizados en Talla de Madera. Fué uno de los primeros motivos que se realizó, un pequeño bodegón. Este pertenece a nuestra compañera Pilar.

Dibuixos * Dibujos * DrawingsAlguns dibuixos a clarobscur dels nostres alumnes de l'Escola.
Algunos dibujos a claroscuro de nuestros alumnos de la Escula.dimarts, 11 de maig del 2010

Stephan BalkenholStephan Balkenhol, nascut a Alemanya en 1957 ha destacat com un dels grans escultors actuals en fusta. L'any 2001 es va organitzar una gran mostra de la seua obra a Santiago de Compostela

Stephan Balkenhol, nacido en Alemania en 1957, es uno de los grandes escultores actuales en madera. En el 2001 se organizó una gran muestra de su obra en Santiago de Compostela.

dilluns, 3 de maig del 2010

Talla

Alguns treballs acabats o en procés de realització.

Algunos trabajos acabados o en proceso de realización.